1. Všeobecné ustanovenia

Tieto zásady spracúvania osobných údajov vysvetľujú akým spôsobom spracúvame osobné údaje pri poskytovaní služieb v rámci našej spoločnosti, Adventure Soul Media, s.r.o., so sídlom: Dolnomajerská 1133/33 926 01 Sereď, Slovenská republika, IČO: 53083806, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 46789/T

 

 1. Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) a nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) a v súlade s týmito zásadami spracúvania osobných údajov.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

 • Audiovizuálna produkcia a poskytovanie iných služieb našim klientom (najmä v oblasti reklamy a marketingu);
 • Plnenie zákonných účtovných a daňových povinností;
 • Marketingová komunikácia vo forme zasielania newsletters;
 • Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach;
 • Zabezpečenie našich prípadných právnych nárokov.

 

 1. Bezpečnosť

Aké sú právne základy spracúvania Vašich osobných údajov?

Účel

 • Audiovizuálna produkcia a poskytovanie iných služieb našim klientom (najmä v oblasti reklamy a marketingu)
 • Plnenie zákonných účtovných a daňových povinností
 • Marketingová komunikácia vo forme zasielania newsletters
 • Prevádzkovanie našej webovej stránky a profiov na sociálnych sieťach
 • Zabezpečenie našich prípadných právnych nárokov

Právny základ

 • 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy;
 • 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov, resp.  čl.  6 ods.  1  písm.  c) Nariadenia v súvislosti  so zákonom  č. 595/2003 Z.z. o daniz príjmov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 431/2002   Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a inými

príslušnými  právnymi  predpismi  –  plnenie  zákonných povinností;

 • 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – poskytnutý súhlas;
 • 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – náš oprávnený záujem  uskutočňovať  priamy  marketing  voči  našim klientom; alebo §13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – poskytnutý súhlas;
 • 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – náš oprávnený záujem prevádzkovať a zlepšiť funkčnosť našej webovej stránky a profilov na sociálnych sieťach; alebo §13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – poskytnutý súhlas;
 • 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – poskytnutý súhlas;
 • 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – náš oprávnený záujem  zabezpečiť  a  vymáhať  naše  prípadné  právne

nároky.

Kedy sme v pozícii prevádzkovateľa a kedy v pozícii sprostredkovateľa?

V prípade ak osobné údaje spracúvame v našom mene, sme v pozícii prevádzkovateľa. Niektoré služby však poskytujeme v mene našich klientov (na základe zmluvného vzťahu, ktorý s nimi máme) a vtedy sme pri spracúvaní osobných údajov v pozícii sprostredkovateľa a spoliehame sa na právny základ spracúvania určený klientom. Môže ísť napríklad o zabezpečenie marketingovej komunikácie pre našich klientov na ich webstránkach a profiloch na sociálnych sieťach.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje sprístupňujeme iným osobám len v nevyhnutnej miere. Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným kategóriám príjemcov:

 • Naši klienti a dodávatelia (napr. produkčné spoločnosti);
 • Poskytovatelia IT služieb;
 • Prevádzkovatelia sociálnych sietí;
 • Poskytovatelia účtovných, daňových a právnych služieb;
 • Poskytovatelia poštových a kuriérskych služieb;
 • Súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori;
 • Daňový úrad;
 • Iné oprávnené subjekty v zmysle príslušných právnych predpisov

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. V prípade ak by malo dôjsť k prenosu osobných údajov do tretích krajín, tak samozrejme zabezpečíme adekvátny level ochrany Vašich osobných údajov.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje budeme uchovávať počas existencie účelu spracúvania osobných údajov, t.j. minimálne po dobu trvania zmluvného vzťahu a v nevyhnutnom rozsahu do uplynutia premlčacích lehôt na uplatnenie prípadných právnych nárokov a po dobu archivácie určenej príslušnými právnymi predpismi, vždy však minimálne po dobu skončenia všetkých konaní o právnych nárokoch. V prípade osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu, budú osobné údaje spracúvane maximálne po dobu udeleného súhlasu.

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame vo väčšine prípadov priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné, avšak neposkytnutie osobných údajov môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť Vami požadované služby. V prípade ak nemáme osobné údaje priamo od Vás, tak sme ich pravdepodobne získali od našich zmluvných partnerov (klientov alebo dodávateľov).

Aké opatrenia vykonávame na ochranu Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením. Využívame najmodernejšie technológie pre účely bezpečného uchovávania a prenosu dát a pravidelne venujeme pozornosť odborným znalostiam nášho personálu.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú máte nasledujúce práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov:

 • právo od nás požadovať prístup k Vašim osobným údajom a informácie o spracúvaní (vrátane potvrdenia o spracúvaní);
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov;
 • právo na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania (najmä ak zanikol účel spracúvania, bol odvolaný súhlas alebo ak dochádza k nezákonnému spracúvaniu; výmaz osobných údajov je možný až po uplynutí zákonných alebo zmluvných lehôt určených na ich uchovávanie);
 • právo namietať proti spracúvaniu na základe našich oprávnených záujmov (Vaše údaje nebudeme ďalej spracúvať pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami; ak namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, osobné údaje na tento účel nebudeme ďalej spracúvať);
 • právo na prenosnosť údajov;
 • ak je spracúvanie založené na súhlase, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu ostáva do okamihu odvolania súhlasu zachovaná;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR (konanie v zmysle §100 Zákona o ochrane osobných údajov).

 

V prípade ak si želáte uplatniť Vaše práva, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov. Poplatok za poskytnutie informácií budeme požadovať iba v takých prípadoch, ktoré sú upravené Zákonom o ochrane osobných údajov resp. Nariadením (napr. pri zjavne neopodstatnenej žiadosti alebo opakujúcej sa žiadosti). Na získanie informácie sa musíte identifikovať ako dotknutá osoba alebo preukázať, že ste oprávnený/á prijať informáciu týkajúcu sa tretej osoby.

 

 1. Cookies

Na našej webovej stránke, ako aj na našich profiloch na sociálnych sieťach využívame súbory cookies. Viac informácii o cookies využívaných na našej webovej stránke možno nájsť na  https://www.adventuresoul.sk Cookies na sociálnych sieťach sú nám poskytované spoločnosťou Facebook v anonymizovanej forme za účelom analýzy prevádzky našich profilov na sociálnych sieťach (štatistika návštevnosti stránky). Viac informácií o cookies používaných spoločnosťou Facebook možno nájsť tu https://www.facebook.com/policy/cookies/.

Kedy môže dôjsť k zmene týchto zásad?

Vyhradzujeme si možnosť kedykoľvek tieto zásady spracúvania osobných údajov upraviť podľa potreby v zmysle aktuálnej legislatívy a skutkového stavu. Aktuálne zásady spracúvania osobných údajov sa nachádzajú na našej webovej stránke.

 

 1. Zodpovednosť za ochranu osobných údajov

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo poštou:

 • e-mail: web@adventuresoul.sk
 • adresa: Dolnomajerská 1133/33 926 01 Sereď